Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Ana SayfaÇalışan Adayı Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (“ATP”) tarafından hazırlanmıştır.

ATP tarafından, aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, Linkedin, Kariyer.Net, İŞKUR üzerinden yaptığınız başvuru çerçevesinde veya ATP’ye ilettiğiniz özgeçmişlerinizin ve/veya bilgilerinizin işe alım süreçlerinde değerlendirilmesi ve mülakata çağırılmanız halinde birebir görüşmelerde ATP bünyesindeki pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi suretiyle, aşağıda belirtilen amaçlarla, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “Veri sorumlusunun meşru menfaati için işleme faaliyetinin zorunlu olması” ve “Bir  sözleşmenin  kurulması  için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenecektir ve aday havuzunun oluşturulması ve uygun ilanlar için seçme ve yerleştirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi için Ata Express’e aktarılacaktır:

 • Kimlik bilgileri (İsim-soyisim, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal),
 • İletişim bilgileri (Telefon ve e-posta),
 • Özgeçmiş bilgileri,
 • Aday değerlendirme notları,
 • İkametgâh/adres,
 • Referans bilgileri,
 • Mesleki deneyime ilişkin bilgiler (Mezuniyet bilgisi, eğitim geçmişi, sertifika, geçmiş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, bilgisayar kullanım bilgileri, pozisyon-unvan bilgisi),
 • Askerlik durumu,
 • Engellilik durumu,
 • Ehliyet bilgisi

İş başvurusu kapsamında çalışan adayı olarak bize ilettiğiniz ve sonrasında mülakatlar çerçevesinde sizden elde ettiğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Teklif Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Mülakat Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

ATP’ye başvurunuz neticesinde, ATP ilanınız uygun görülmediyse ve Ata Express tarafındaki bir ilan için uygun olduğu değerlendirilirse; sizinle iletişime geçilerek Ata Express tarafındaki bir ilan için sürecin ilerletileceği konusunda onayınız alınır. Aday olarak uygunluk vermeniz halinde işe alım süreci Ata Express tarafından gerçekleştirilir.

ATP, Kanun’un 6. maddesinde belirtilen, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat verileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbiri verileri, biyometrik ve genetik verileriniz ile ilgilenmez. Bu sebeple iş başvuru süreçleriniz kapsamında iletmiş olduğunuz özgeçmiş, mektup, bildiri vb. dokümanlarda bu özel nitelikli kişisel verilere yer vermediğinizden emin olmanızı rica ederiz.

Ayrıca referans bilgileri ile ATP tarafından talep edilmemiş ancak ATP’ye aktarılmış her türlü kişisel verinin aktarım öncesinde Kanun’a uygun ve bilgilendirmeye dayanarak işlendiğini ve ATP’ye aktarıldığını varsayıyoruz. Referans kişisel verilerinin ATP ile paylaşmayı tercih etmeniz halinde, kişisel veri aktarım faaliyetinizi KVKK 8’inci maddesi, ilgili diğer madde düzenlemelerine, ikincil mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak yerine getirdiğinizden emin olmanızı, bu konuda kişisel veri sahibi ilgili kişiye karşı  gerekli bilgilendirmelerin ve Kanun yükümlülüklerinin eksiksiz tamamlandığından emin olmanızı rica ederiz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamında kendiniz ile ilgili kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesine, silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu sayılı taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre ATP’ye iletebilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni Mart 2024 tarihinde güncellenmiştir.

Bizimle İletişime Geçin!

Çözüm, hizmet ve markalarımızla ilgili bilgi almak, teklif talep etmek ve bizimle her konuda iletişime geçmek için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sonuçlarınız burada görüntülenecek