İletişim Formu Üzerinden İlettiğiniz Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Ana Sayfaİletişim Formu Üzerinden İlettiğiniz Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (“ATP”) tarafından hazırlanmıştır.

https://www.atptech.com adresindeki web sitesi üzerindeki “Bize Ulaşın” başlığı altında bulunan formu doldurmak suretiyle bize ilettiğiniz kimlik (ad-soyad), iletişim (e-posta adresi) ve mesaj içeriğiniz kategorilerindeki kişisel verileriniz Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine Zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine istinaden ATP tarafından görüş/önerilerinizin değerlendirilmesi, iletişim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve sözleşme süreçleri gibi amaçlarla kısmen otomatik yollarla ve iletişim, reklam/kampanya/promosyon ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, bu konudaki açık rızanıza dayanılarak ATP tarafından otomatik yollarla işlenecektir. Bununla birlikte, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve kayıt süreçleri kapsamında yukarıda açıklanan amaçların yerine getirilmesini teminen açıklanan işleme şartlarına dayanılarak destek aldığımız üçüncü taraflara ve gerekli hallerde kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Bu konu hakkında Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki; “Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme”, “Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme”, “Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme”, “Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme”, “Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme”, “Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme”, “Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme”, “İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme”, “Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme” taleplerinizi, Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre ATP’ye iletebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin!

Çözümi hizmet ve markalarımızla ilgili bilgi almak, teklif talep etmek ve bizimle her konuda iletişime geçmek için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sonuçlarınız burada görüntülenecek