ATP Alibaba Cloud Hackathon Aydınlatma Metni

Ana SayfaATP Alibaba Cloud Hackathon Aydınlatma Metni

ATP Alibaba Hackathon Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde veri sorumlusu sıfatıyla ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş (“ATP”) tarafından hazırlanmıştır. 10 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen ATP Alibaba Cloud Hackathon etkinliğimiz (“Etkinlik”) kapsamında https://www.atptech.com/atp-alibaba-cloud-hackathon/ üzerinde yer alan başvuru formu vasıtasıyla katılımcı gerçek kişilere ait kişisel veriler (tamamı “Kişisel Veriler” olarak anılacaktır) ATP tarafından aşağıda yer alan bilgiler ışığında işlenecektir:

 • Adınız
 • Soyadınız
 • Alibaba Cloud Hesabı
 • Telefon Numaranız
 • Eposta Adresiniz
 • Mesleğiniz
 • Okuduğu/Çalıştığınız Kurum
 • Doldurulacak alanlara eklenecek bilgiler arasında yer alma ihtimali olan kategori dışı kişisel veriler

İşbu Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak KVKK’nın 5’inci maddesinin (e) bendi kapsamında “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir:

 • Etkinliğe katılımın organize edilmesi,
 • Etkinlikle ilgili her türlü duyuru ve yazışmaların yapılması,
 • Etkinliğin ve etkinlik kapsamında düzenlenecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Etkinliğe fiziki giriş ve çıkışların organize edilmesi,
 • Etkinlik sırasında ihtiyaç duyulan Alibaba Cloud ve diğer sistem ayarlarının yapılması,
 • Ödüle hak kazananlara ödüllerinin verilmesi.

İşbu Kişisel Veriler yukarıda belirtilen işleme amaçları ile aynı olacak biçimde açık rızanıza dayanılarak aşağıdaki şekilde aktarılacaktır:

 • Alibaba ile Alibaba Cloud servislerinin tanımlanması ve eğitimlerin organize edilmesi amacıyla paylaşılacaktır.

Bunun yanında işbu Kişisel Veriler KVKK’nın 5’inci maddesinin (f) bendi kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak aşağıdaki şekilde aktarılacaktır:

 • Sponsorlarla sponsorların vereceği promosyonlardan faydalanılması amacı ile
 • Ödül kazananların bilgileri, seyahat şirketi ve ödülü verecek olan şirketlerle ödüllerin verilmesi amacı ile paylaşılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamında kendiniz ile ilgili kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesine, silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu sayılı taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak ATP’ye iletebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin!

Çözümi hizmet ve markalarımızla ilgili bilgi almak, teklif talep etmek ve bizimle her konuda iletişime geçmek için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Start typing to see you are looking for.