Sürdürülebilirlik

Ana SayfaSürdürülebilirlik

ATP'nin Sürdürülebilirlik Yolculuğu;

Şirketimiz, uluslararası alanda rekabetin yoğun olduğu ortamda, sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek uzun vadeli ve etkili değerler oluşturmaya odaklanmaktadır. Sürdürülebilirlik odaklı endüstri 4.0 ve bulut bilişim gibi teknolojik gelişimlerdeki öncülüğümüz, işletmelerin daha verimli ve çevre dostu bir yaklaşımla faaliyet göstermelerine katkı sağlamaktadır.

Sürdürülebilirlik stratejimizin temelinde, toplumun, çevrenin ve şirketimizin uzun vadeli refahına yapılan yatırımların yanı sıra, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizin ekosistemimizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlama hedefi yer almaktadır.

ATP’nin sürdürülebilirlik stratejisi, üç ana değer alanı altında yapılandırılmıştır: Yenilikçilik, İnsan ve Toplum Odaklılık, ve Geleceğe Uygunluk. Yenilikçilik kategorisinde, şirket yenilikçi ürünler ve girişimcilikle öne çıkmakta ve rekabet avantajı elde etmektedir. İnsan ve Toplum Odaklılık alanında, çalışan mutluluğu, yetenek yönetimi, çeşitlilik ve kapsayıcılık önemli bir yer tutar. Geleceğe Uygunluk kapsamında ise, çevresel sürdürülebilirlik ve uzun vadeli iş stratejileri odaklanılmaktadır

Misyonumuz, teknoloji ve iş birlikleriyle, kurumların esnekliklerini, çevikliklerini ve yenilikçiliklerini destekleyerek gerçek değer yaratmalarına ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olmaktır. Bu süreçte, sürdürülebilirlik ilkelerini öncelikli tutarak, hem kurumların uzun vadeli başarılarını hem de çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulunduruyoruz.

ATP, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik doğrultusunda teknolojik liderliği hedeflemekte ve bu alanda sürekli yatırım yapmaktadır. Yıldan yıla artan teknoloji yatırımlarıyla müşterilerinin gelecekteki sürdürülebilirlik ihtiyaçlarını öngörebilmekte ve stratejik iş birlikleri geliştirerek sektörde öncü rolünü güçlendirmektedir. Bu yatırımlar, çevresel etkiyi azaltmaya yönelik teknolojik altyapısını geliştirirken, müşterilere sunulan sürdürülebilir çözümlerin kalitesini artırmaktadır.

ATP’nin yetenek geliştirme stratejisi, Core Talent programı ile enerjik ve yetenekli üniversite mezunlarını şirkete kazandırmaya odaklanmıştır. Bu program sayesinde birçok genç yetenek ATP’nin dinamik iş ortamına entegre olmuş ve şirketin ileriye dönük hedeflerine katkıda bulunmaya başlamıştır. İşe adaptasyon ve sürekli eğitimi içeren Meraki projesi ile yetenek gelişiminin her evresinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu girişimler, ATP’nin çalışanlarını önemsediğini ve kariyer gelişimlerini desteklediğini göstermektedir.

Küresel büyüme stratejileri çerçevesinde ATP, yenilikçilik ve inovasyon kapasitesini artırma yolunda önemli bir adım atmıştır. Yüksek potansiyelli, teknolojiye odaklı start-up şirketlerine yatırım yaparak ve onların büyümelerini destekleyerek Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) kurmuştur. Bu strateji ile ATP, kendi inovasyon ekosistemini genişletirken, küresel pazardaki rekabet gücünü artırmaktadır. Bu yaklaşım, ATP’nin teknoloji ve yenilikçilik alanlarındaki liderliğini pekiştirirken, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonunu da güçlendirmektedir.

ATP, çevresel sürdürülebilirlik ve çevre politikaları çerçevesinde, çevresel etkilerini azaltma ve kaynakları koruma amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Şirket, atık yönetimi sistemlerinin kurulumu ve atık minimizasyon stratejilerinin geliştirilmesi gibi önlemlerle atıkların azaltılması ve daha etkin bir geri dönüşüm sürecine odaklanmaktadır. Bu çabalar, atık miktarının azaltılmasını ve geri kazanılabilir malzemelerin yeniden kullanımının artırılmasını sağlamaktadır.

Karbondioksit emisyonlarının düşürülmesi amacıyla, ATP Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon ayak izi hesaplamaları yapmakta ve bu bilgiler ışığında emisyon azaltma stratejileri belirlemektedir. Bu stratejiler arasında, enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin teşvik edilmesi bulunmaktadır. Şirket, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek amacıyla altyapı sistemlerini güçlendirmekte ve bu enerji kaynaklarının entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır.

Su yönetimi konusunda da ATP, su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ve su kirliliğinin önlenmesini hedeflemektedir. Ayrıca, doğal kaynakların korunması adına, sürdürülebilir kaynak kullanım politikalarını hayata geçirerek biyoçeşitliliği ve doğal habitatları desteklemeyi amaçlamaktadır.

ATP’nin çevresel ve sürdürülebilirlik çabaları, sadece mevcut düzenlemelere uyum sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda ekolojik sürdürülebilirlik ilkelerini iş modeline entegre etmektedir. Bu yaklaşım, çevresel etkilerin azaltılmasının yanı sıra, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda önemli adımlar atılmasını sağlamaktadır.

Sürdürülebilirlik çerçevesinde, ATP, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin gerekliliklerini karşılamak üzere altyapı çalışmalarına başlamıştır. Şirket, 2024 yılına kadar bu standartlara uygunluğu sağlayarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasını almayı hedeflemektedir. Bu sertifika, ATP’nin çevresel performansını sistematik bir şekilde yönetmesine ve sürekli iyileştirme sürecine olan bağlılığını kanıtlamaktadır, aynı zamanda çevresel risklerin azaltılması ve uyumun sağlanması konusunda uluslararası kabul gören bir standart olarak öne çıkmaktadır.

ATP’nin kurumsal yönetim yapısı, sürdürülebilirlik odaklı olarak ‘Geleceğe Uygunluk’ değerini stratejik bir odağa yerleştirerek, geleceği şekillendirme amacını gütmektedir. Bu değer alanı, şirketin uzun vadeli başarısını destekleyip, hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlayabilme yeteneğini güçlendirmek adına kritik bir rol oynamaktadır. ATP, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürdürülebilir inovasyonu teşvik etmekte ve iş modelini sürekli olarak yenilemektedir.

Bu çerçevede, ATP, müşteri beklentilerinin evrimine dinamik bir şekilde yanıt verebilmek için ürün ve hizmet portföyünü sürekli olarak geliştirme stratejisini temel ilke olarak benimsemektedir. Yenilikçi iş birlikleri kurarak müşterilere daha etkin, yenilikçi ve özellikle sürdürülebilir çözümler sunmaktadır. Aynı zamanda, iş süreçlerini iyileştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak adına dijital dönüşümü benimsemektedir.

ATP’nin bu stratejik yaklaşımı, sektörde öncü bir rol oynayarak teknolojik yenilikleri takip etmekte ve müşteri ihtiyaçlarına uygun, çevreye duyarlı çözümler geliştirmektedir. ‘Geleceğe Uygunluk’ stratejisi, şirketin rekabet avantajını artırırken, sürdürülebilir büyüme ve çevresel etkiyi minimize etmek için kritik bir öneme sahiptir. ATP’nin bu gelecek odaklı stratejisi, müşteri memnuniyetini artırmak, pazarda sürdürülebilir bir liderlik sağlamak ve etik bir işletme olarak varlığını devam ettirmek adına büyük bir değer katmaktadır.

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirlik Yönetişim Yapısı

ATP’nin sürdürülebilirlik yönetişim modeli, en üst yönetim organı tarafından liderlik edilmekte olup, CEO’nun başkanlığında Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi faaliyet göstermektedir. Bu komite, sürdürülebilirliğin ATP’nin yapısına tamamen entegre olmasını sağlamak, sürdürülebilikle ilgili politikaları belirlemek ve sürdürülebilirlik faaliyetlerini koordine etmek gibi görevleri üstlenmektedir. Sürdürülebilirlik Stratejisi tüm iş birimlerinde yatay ve dikey olarak içselleştirilirken, bu strateji en yetkili merci tarafından benimsenmekte ve sürdürülebilirlik eylemleri üst yönetimce güvence altına alınmaktadır. Komite, şirket yönetim kurulu tarafından atanmış üyelerden oluşmakta olup, üye sayısı ve kimlikleri yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir. Ayrıca, Komite, Sürdürülebilirlik uzmanı ve yöneticileri ile insan kaynakları, pazarlama ve finans departmanları arasındaki koordinasyonu sağlayarak, Komitenin yönetim kurulu ile iletişimini güçlendirmektedir. Bu yapı, şirket içinde etkili bir işbirliği ve yönetişim sağlayarak sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı hedeflemektedir.

Yönetim Kurulu

CEO Sürdürülebilirlik Komite Başkanı

Sürdürülebilirlik Yönetim Ekibi

Direktör

İK

Finans

Pazarlama

Çalışma Grupları

Yenilikçilik çalışma grubu

İnsan ve toplum çalışma grubu

Gelecek çalışma grubu

Stratejik Sürdürülebilirlik Konularımız

Çok Yüksek Öncelikli Konular 

 • Yenilikçi Ürünler ve Girişimcilik
 • Dijital Dönüşüm
 • Veri Güvenliği
 • Çalışan Mutluluğu ve Bağlılığı
 • Etik, Uyum ve Şeffaflık
 • Yenilikçi İş Birlikleri
 • Yenilenebilir Enerji
 • Yetenek Yönetimi
 • İşin Geleceği

Yüksek Öncelikli Konular

 • Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
 • Enerji Verimliliği
 • İklim Eylemi
 • Toplumsal Yatırımlar
 • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
 • Organizasyonel Gelişim ve Kültür
 • Sürdürülebilir Finansman & Sorumlu Yatırım

Öncelikli Konular

 • Entegre Risk Yönetimi
 • Su Yönetimi
 • Döngüsel Ekonomi
 • Atık Yönetimi
 • Paydaş Katılımı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Yerel Sosyo-Ekonomik Etki

Bizimle İletişime Geçin!

Çözüm, hizmet ve markalarımızla ilgili bilgi almak, teklif talep etmek ve bizimle her konuda iletişime geçmek için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sonuçlarınız burada görüntülenecek