Genel Kurul

Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18 Nisan 2023 tarihinde saat 14:00’de, Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 Balmumcu Beşiktaş, İstanbul adresinde gerçekleşmiştir.

Genel Kurul Toplantısı hakkında detaylı bilgiye aşağıda “18/04/2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin!

Çözümi hizmet ve markalarımızla ilgili bilgi almak, teklif talep etmek ve bizimle her konuda iletişime geçmek için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Start typing to see you are looking for.

ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 18/04/2023 TARİHLİ 2022 FAALİYET YILLARINA İLİŞKİNOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 2. 2022 faaliyet yıllarına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
 3. 2022 faaliyet yıllarına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 4. 2022 faaliyet yıllarına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
 5. Yönetim Kurulu’nun 2022 hesap dönemlerine ilişkin, kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemlerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin “Ücret Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
 11. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Unvan” başlıklı 3. Maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
 12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.01.2023 tarih ve 3/71 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz hakkında uygulanan, idari para cezalarının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi,
 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 15. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
 17. Dilek, temenniler ve kapanış.

Genel Kurul Dokümanları

17/05/2022 TARİHLİ 2020 ve 2021 FAALİYET YILLARINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 2. 2020 ve 2021 faaliyet yıllarına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
 3. 2020 ve 2021 faaliyet yıllarına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 4. 2020 ve 2021 faaliyet yıllarına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 ve 2021 faaliyet dönemlerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
 6. Yönetim Kurulu’nun 2020 ve 2021 hesap dönemlerine ilişkin, kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2021 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
 9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 10. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin “Ücret Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 12. Atp Ticari Bilgisayar Ağı Ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi’nin onaya sunulması,
 13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapmış oldukları işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
 15. Dilek, temenniler ve kapanış.

Genel Kurul Dokümanları

03/12/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,
 2. Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması,
 3. Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyumun sağlanması amacıyla yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,
 4. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme esaslarına ilişkin “Ücret Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
 6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
 7. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,
 8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket’in “Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası” nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,
 9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 10. Dilek, temenniler ve kapanış.

Genel Kurul Dokümanları